Licence

Home > Licence

SHRNUTÍ

 • Licence není časové omezená.
 • Software může být použit na neomezeném počtu zařízení.
 • Komerční užití Software je povoleno.
 • Není dovoleno modifikovat zdrojový kód ani vytvářet odvozená díla.
 • Podpora je poskytována za následujících podmínek: Je poskytována bez záruky prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, web a jiné). Na žádost je možné nastavit další možnosti podpory.
 • Části Software jsou poskytovány pod zvláštními licencemi: Qt je licencován pod LGPL v2.1 SimpleCrypt je licencován pod vlastní licencí (zahrnuta v Software) SQLite je ve veřejné doméně
 • Toto licenční ujednání může být jednostranně změněno ze strany poskytovatele. Držitel licence bude o všech změnách licence informován.


Manažer soutěží v orientačním běhu - Licenční ujednáníPreambule: Toto ujednání, platné od prvního spuštění programu či od zakoupení licence, upravuje vztahy mezi nabyvatelem licence (dále jen nabyvatel), který je fyzickou či právnickou osobou, a autorem Software: Agnesoft (Michael Vlach), který je osobou samostatně výdělečně činnou (IČ: 04381653) (dále jen poskytovatel). Toto ujednání nastavuje podmínky, práva a povinnosti v souvislosti s užíváním Manažeru soutěží v orientačním běhu (dále jen Software).

Licenční ujednání: Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k Software k užití osobnímu, nepřenositelnému, časově neomezenému, nekomerčnímu, komerčnímu bez dalších poplatků poskytovateli, bez práva vytvářet odvozená díla, ne-exkluzivní, v souladu s podmínkami v tomto ujednání a dalšími platnými právními předpisy nebo ujednáními platnými ze strany software třetích stran.

I. Licence (omezená)
Nabyvatel může užívat Software následujícím způsobem:

 1. Spouštět Software na elektronických zařízeních nabyvatele či třetích stran.
 2. Zveřejňovat výstupy software včetně informací o držiteli licence v nich uvedených.
 3. Distribuovat výstupy software včetně informací o držiteli licence v nich uvedených.
 4. Užívat Software po neomezenou dobu, dokud nebyly porušeny podmínky tohoto ujednání.
 5. Užívat Software osobně: Nabyvatel nemůže přenášet práva a povinnosti vyplývající z této licence na třetí osoby bez explicitního písemného souhlasu poskytovatele.
 6. Užívat Software ke komerčnímu účelu: Nabyvatel může užívat software k libovolnému komerčnímu účelu včetně placených služeb bez nutnosti platit poskytovateli jakékoliv další poplatky.
 7. S právem na podporu: Poskytovatel poskytne nabyvateli podporu za následujících podmínek: Je poskytována bez záruky prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, web a jiné). Na žádost je možné nastavit další možnosti podpory.


II. Podmínky a ukončení

  Podmínky tohoto ujednání jsou platné do ukončení platnosti licence. Poskytovatel může ukončit platnost licence z následujících důvodů:
 • nabyvatel se stal insolventním či je v likvidaci; nebo
 • vyvezl Software mimo jurisdikci, ve které může poskytovatel uplatnit práva vyplývající z tohoto licenčního ujednání; nebo
 • nabyvatel porušil podmínky tohoto licenčního ujednání a neodstranil toto porušení neprodleně po oznámení ze strany poskytovatele; nebo
 • nabyvatel užíval Software v rozporu s článkem 1 tohoto licenčního ujednání; nebo
 • nabyvatel vstoupil do právního vztahu, který by znemožnil poskytovateli uplatnit práva vyplývající z tohoto licenčního ujednání.


III. Platba Nabyvatel se zavazuje zaplatit poskytovateli poplatek za licenci, pokud Software užívá způsobem uvedeným v článku 1, a to prostřednictvím platební karty, PayPal či jinou formou, kterou určí poskytovatel. Nezaplacení poplatku za licenci je považováno za porušení tohoto licenčního ujednání.

IV. Nové verze, vylepšení a opravy
Poskytovatel může nabyvateli poskytnout, čas od času, nové verze, vylepšení a opravy za následujících podmínek. Nabyvatel se zavazuje udržovat Software aktuální, nainstalovat poskytnutá vylepšení a opravy a může, dle svého uvážení, zakoupit nové verze Software za podmínek stanovených poskytovatelem. Nabyvatel poskytne vylepšení a opravy bezplatně; nicméně žádná část tohoto licenčního ujednání nezavazuje poskytovatele k poskytování vylepšení a oprav.

 • Nové verze: pro účely této licence, nová verze Software představuje zásadní změnu Software obsahující nové funkce či zásadní změny Software. Nové verze budou vždy označeny změnou číselného označení. Například zakoupil-li nabyvatel verzi Software 1.X.X, pak nová verze bude označena například 2.0.0.
 • Vylepšení: pro účely této licence, vylepšení Software představuje uvedení nové funkce či změny stávajících, které drobným způsobem rozšiřují či vylepšují fungování Software. Číselné označení vylepšení je uvedeno na druhém místě. Například pokud nabyvatel zakoupil verzi 1.1.X, pak vylepšení bude označeno například jako 1.2.0.
 • Oprava: pro účely této licence, oprava Software představuje malou změnu Software, jejímž smyslem je odstranit chyby, které brání Software ve fungování zamýšleným způsobem. Opravy jsou číslovány na třetím místě. Například pokud nabyvatel zakoupil verzi 1.1.1, pak oprava bude číslována například jako 1.1.2.


V. Podpora Software je poskytován s omezenou podporou, která je popsána v Software a v této licenci. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu elektronickou formou (e-mail, web) v obvyklou pracovní dobu.

 1. Oznámení o chybách: Nabyvatel může poskytovateli oznámit chybu v Software, a to neprodleně po jejím zjištění; Nabyvatel se zavazuje, že na žádost poskytovatele poskytne poskytovateli informace o této chybě, například snímek obrazovky, popis postupu vedoucího k chybě, a pokusí se chybu replikovat.
 2. Funkce na přání: Nabyvatel může požadovat vytvoření nové vlastnosti či funkce programu, za podmínek (i) nabyvateli nevzniká nárok na vytvoření takové funkce, pokud se nepoužije ustanovení v odstavci 3; (ii) nabyvatel nevytvoří takovou funkci sám a neposkytne její popis či implementaci třetím straně; (iii) nabyvatel ručí za to, že funkce či vlastnost není v rozporu s žádným právním předpisem či licenčním či smluvním ujednáním třetích stran (patent, ochranná známka apod.); a (iv) funkce či její popis byly vytvořeny nabyvatelem.
 3. Poskytovatel může nabídnout nabyvateli zaplacení dodatečného poplatku za vytvoření funkce na přání. Po zaplacení poplatku nabyvatelem se bod (i) odstavce 2 nepoužije.


VI. Odpovědnost za škodu V souladu se zákonem a v míře v něm určené je Software poskytován "jak-je". Poskytovatel není nikdy, v žádné míře, odpovědný za škodu, náklady či další platby způsobené licencí či jako důsledek (používání) Software bez ohledu na případné chyby, selhání či interakci mezi Software a hardware či software nabyvatele či třetích stran. Dále není poskytovatel odpovědný za chyby způsobené zdrojovým kódem vytvořeným či užívaným nabyvatelem, pokud tento využívá Software či jeho zdrojový kód.

VII. Záruka

 1. Duševní vlastnictví: Poskytovatel prohlašuje, že dle jeho vědomí Software neporušuje právo na duševní vlastnictví třetích stran, patenty nebo ochranné známky a že proti němu nejsou vedeny žádné právní spory v tomto ohledu.
 2. Záruka: Software se poskytuje bez záruky. Poskytovatel se explicitně zříká následujících tvrzení: Software je bez chyb, Software nezpůsobí škodu na hardware či software nabyvatele, Software je funkční. Nabyvatel je zcela odpovědný za škodu, chyby či ztrátu způsobenou používáním Software a podstupuje rizika spojená s používáním Software na svých elektronických zařízeních.
 3. Inspekce: Poskytovatel poskytne nabyvateli bezplatně Demo verzi Software, včetně limitů použití, které však nebrání úplnému zhodnocení funkcí, funkčnosti a kompatibility programu se zařízeními a Software nabyvatele. Nabyvatel stvrzuje, že software důkladně zhodnotil, shledal jej adekvátním pro své potřeby a že je schopen jej používat běžným způsobem. Nabyvatel shledal, že Software neporušuje licenční ujednání třetích stran a že funguje v prostředí nabyvatele a je s ním kompatibilní. Nabyvatel se tímto vzdává nároků plynoucích z případné nekompatibility, neadekvátního výkonu, chybných výstupů či nefunkčnosti programu vzhledem k prostředí, ve kterém Software využívá či bude využívat.
 4. Refundace: Nabyvatel prohlašuje, že Software důkladně zhodnotil v souladu s odstavcem VII(3) a že Software je v souladu s jeho potřebami. Nabyvatel není v žádném případě a za žádných okolností oprávněn požadovat refundaci, slevu, kompenzaci nebo jiný nárok i v případě, že Software obsahuje vady.


VIII. Odškodnění Nabyvatel zbavuje poskytovatele odpovědnosti za jakýkoliv právní spor, který proti němu bude veden v souvislosti s nabyvatelovým používáním Software, které poruší či jiným způsobem obejdou ujednání licence, duševní vlastnictví a práva poskytovatele či práva k Software. Nabyvatel bezodkladně upozorní poskytovatele v případě takového právního sporu a vyžádá si poskytovatelův souhlas v případě urovnání sporu či nároku.

IX. Právní řád, Jurisdikce: Nabyvatel prohlašuje, že proti poskytovateli nevznese hromadnou žalobu ve vztahu k této licenci a že v případě částečného či úplného soudního odmítnutí nároků nabyvatele zaplatí poskytovateli soudní výlohy a náklady na právní zastoupení.

X. Změna licence Aniž by byl dotčen článek VII bod (4), tato licence nebo její část mohou být změněny poskytovatelem, pokud k tomu nastanou právní či jiné důvody (např. nová právní úprava, změna licenčních ujednání software třetích stran, změna adresy, sídla či formy poskytovatele, chyby či nepřesnosti v licenčním ujednání apod.). Nabyvatel bude o všech změnách v licenčním ujednání neprodleně informován elektronickou cestou (e-mail).

0